Exordium Capital og Castelar Innlandet blir Njord Kapitalforvaltning

Fra november 2018 blir de samarbeidende selskapene Exordium Capital i Kristiansand og Castelar Innlandet på Hamar, Njord Kapitalforvaltning. Njord Kapitalforvaltning vil inngå i Njord Group sammen med øvrige selskaper i gruppen.

Våre kunder vil oppleve samme gode service og lokal tilstedeværelse som tidligere. Endringen vil gi oss enda større slagkraft og mulighet til å jobbe langsiktig og godt med våre kunder.

For nærmere informasjon, ta kontakt med :

  • Hallstein Holbek, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Sør AS, telefon 920 25 940

  • David Arman Syversen, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Øst AS, telefon 996 09 595

Konsesjon for investeringstjenester

Fra og med 12. oktober 2017 er Exordium Capital godkjent verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven §2-1 (1) Nr 1 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i verdipapirhandelloven § 2-2 (ordreformidling) og nr 5 Investeringsrådgiving. Samt tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (2) nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger.

Exordium Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

 

Registrering av LEI

Som følge av ny europeisk lovgivning er alle juridiske enheter som handler i finansielle instrumenter (utenom fondsandeler), pålagt å registrere seg i et felles globalt register (GLEIF) med et unikt identifikasjonsnummer, et såkalt LEI (Legal Entity Identifier).

Dette betyr at om du har et investeringsselskap som handler aksjer eller obligasjoner vil du innen 3. januar 2018 måtte registrere et LEI for selskapet. Selskap som handler derivater må ha registrert LEI innen 1. november 2017.

For å imøtekomme den nye lovgivningen har vår samarbeidspartner Arctic Securities, gjennom et samarbeid med Bloomberg, laget en tjeneste hvor du enkelt kan fylle ut informasjonen som kreves, signere søknaden med BankID og betale registreringsavgiften på 1049,- eks. MVA.

Så snart din søknad er behandlet vil du få tilsendt ditt nye LEI. Gjennomsnittlig behandlingstid er 24 t.

Tjenesten er åpen for alle brukere og det anbefales å bestille LEI umiddelbart ettersom det er forventet stor pågang nærmere fristen.

Klikk for registrering.

 

Aksjesparekonto

Exordium Capital tilbyr aksjesparekonto når reglene og lovverket er klart.

Finansdepartementet sendte i vinter ut reglene for aksjesparekonto på høring, med frist 12. mai 2017. Nå er det opp til Finansdepartementet å utforme de endelige reglene, før du kan ta aksjesparekonto i bruk. 

Fordeler med aksjesparekonto

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere å investere i aksjer og aksjefond. Forslag et er at børsnoterte aksjer i EU/EØS og verdipapirfond med mer enn 80% aksjeandel blir omfattet.

Med aksjesparekonto vil du kunne kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt så lenge midlene holdes inne i ordningen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapirer, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

Når du skal ta ut midler til annen bruk, tar du først ut opprinnelig investert beløp, som er skattefritt. Det er kun gevinsten som skal beskattes, når du tar ut denne. Du vil også få rett til skjermingsfradrag, noe som reduserer skatten din når du skal ta pengene ut av ordningen. 

Gunstig overgangsordning i 2017

I 2017 vil du som har aktuelle aksjer og aksjefond med gevinst kunne flytte disse inn i aksjesparekontoen uten å realisere skatten. Når du har flyttet fondene inn i ordningen kan du selge disse skattefritt og reinvestere pengene i andre fond og aksjer.

Aksjesparekonto passer for personlig rådgiving

Vi har satt oss grundig inn i både aksjesparekonto og andre former for sparing og investering. Den nye aksjesparekontoen vil integreres med vår øvrige rapportering og komme på din årsrapport sammen med øvrige investeringer. Du kan også overføre andre plasseringer til denne løsningen.

Dette gjør at du vil ha alle dine plasseringer samlet på ett sted, og kan benytte oss som din personlige rådgiver.

Sett deg på listen nå

Registrer du deg nå, vil vi informere deg løpende og følge deg opp når aksjesparekontoen blir tilgjengelig for bruk. Dette er spesielt viktig i forhold til overgangsordningen som er varslet.

Navn *
Navn

Samarbeid med Sector Asset Management

Exordium Capital har inngått avtale med Sector Asset Management om oppfølging av investorene i Sector Sigma Nordic på Sørlandet. Sector Asset Management har 16 mrd. NOK under forvaltning , med i hovedsak store profesjonelle aktører som investorer.

Hensikten med avtalen er å gi investorene i Sector Sigma Nordic et bedre tilbud enn de har i dag, ved å kunne benytte en erfaren rådgiver som kan gi helhetlige og uavhengige investeringsråd lokalt på Sørlandet.

Samarbeidet omfatter også andre løsninger fra Sector, deriblant kombinasjonsfondet Trient Dynamic Balanced, som Exordium har benyttet i sin rådgiving over lengre tid, og som Sector overtok oppfølgingen av i 2016.

Ny ansatt i Kristiansand

Thales Torkildsen (36), begynner hos oss som investeringsrådgiver 1.januar 2017.

Thales kommer fra Kristiansand Forsikringssenter der han er rådgiver og partner. Han har jobbet med forsikring siden 2009 og er autorisert forsikringsrådgiver. Thales har oppnådd solide resultater og får meget gode tilbakemeldinger fra både kunder og andre forbindelser.

I tillegg til å styrke vår kompetanse på pensjons- og forsikringsordninger, vil Thales tilføre oss økt kapasitet i markedet og et potensielt spennende kundenettverk.

Forslag til Statsbudsjett 2016 – viktige endringer for investorer og investeringsselskaper

Av Svein Aage Larsen, Advokat / Partner Deloitte Advokatfirma

Innledning

I Statsbudsjettet for 2016 er det i første rekke foreslått en omlegging av skattesystemets satsstruktur. Endringsforslagene vil få stor effekt med behov for mange vurderinger, ikke minst gjelder dette konsekvensene av endret kapitalbeskatning. Nettoinntektsbegrepet «alminnelig inntekt» er i beholdt, men skattesatsen er redusert til 25 %. Reduksjonen kompenseres ved at bl.a. privatpersoners inntekter fra aksjer og andeler grosses opp. Legg også særlig merke til at lån til aksjonærer som ytes fra og med 7. oktober 2015 foreslås omklassifisert til utbytte, og de endrede reglene for beskatning av aksjefond og obligasjonsfond.

Eierinntekter beskattes med oppjusteringsfaktor på 1,15

Den alminnelige skattesatsen foreslås senket fra 27 % til 25 %, men samlet beskatning av norske personlige eiere og selskaper foreslås kun redusert med 0,1 prosentpoeng (fra 46,7 % til 46,6 %). Dette oppnås ved å introdusere et nytt element i inntektsfastsettelsen - en såkalt oppjusteringsfaktor på 1,15 som skal anvendes på alle «eierinntekter». En eierinntekt på NOK 100 vil for skatteformål være en inntekt på NOK 115 som skattlegges som alminnelig inntekt med en skattesats på 25 %. Med «eierinntekt» menes utbytte fra aksjeselskaper, utdeling fra aksjefond og utdelinger fra ansvarlige selskaper, samt gevinster og tap på de samme investeringene

Utbytte som utdeles i 2015 vil således beskattes med 27 %, mens utbytte fra overskudd opptjent i år som utdeles neste år i realiteten vil beskattes med 28,75% og dermed vil kunne få en samlet skattebelastning på 48 %. Utbytte som uansett planlegges utdelt på kort sikt bør således deles ut før årsskiftet for å beholde en samlet skattebelastning på dagens nivå på 46,7 %. For øvrig må selskapets kapitalbehov og avkastningsmuligheter tas med i vurderingen av om man vil dele ut utbytte og ta kostnaden med å betale litt lavere utbytteskatt i dag, eller beholde midlene i selskapet og betale litt høyere utbytteskatt i fremtiden. I dette perspektivet bør man også ta høyde for at regjeringen foreslår en skattereform der satsene foreslås nedjustert til 22 % på alminnelig inntekt, men justeringsfaktoren øker til 1,44. Effektiv skattebelastning på utbytte vil således kunne øke til 31,68 % på utbytter som utdeles i senere inntektsår.

Løsningen for dem som ikke ønsker løpende eierbeskatning av aksjeinntekter er nå som tidligere å investere gjennom egne investeringsselskaper, slik at aksjeinntekter faller inn under fritaksmetoden, og i praksis ikke blir beskattet før man tar dem ut av investeringsselskapet til privat forbruk. Begrunnelsen for dette er at man da kan reinvestere tilnærmet 100 % av eventuelle gevinster, og selv velge tidspunkt for eierbeskatning.

Kapitalinntekt som ikke er eierinntekt

Skattesats på andre kapitalinntekter enn aksjeinntekter og inntekter fra deltagerlignede selskaper reduseres til 25 %, uten at det kompenseres ved økning i andre grunnlag. Dette vil typisk gjelde for renteinntekter, finansielle instrumenter, gevinst ved salg av eiendom, og leieinntekter der utleien ikke er opptjent i næringsvirksomhet, samt også såkalte kapitalforsikringer.

Det skal i denne sammenheng bli interessant å se hva konsekvensene blir dersom Regjeringen følger opp nedtrappingen til 22 % skatt på andre kapitalinntekter en eierinntekter, og samtidig beskatter eierinntekter med 31,68 %. Det er vanskelig å tro annet enn at dette til dels vil kunne vri investeringer bort fra aksjer. Når forskjellene i beskatning blir så store som neste 10 % sier det seg uansett selv at investorer vil hensynta dette. Dog skal nevnes at man i prinsippet tenker seg at det såkalte skjermingsfradraget (skjermingsrente som brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter) skal være med å redusere forskjellene. Med dagens rentenivå er denne imidlertid så lav som 0,9 % for 2014 (skjermingsrenten for 2015 blir fastsatt i januar 2016), og får da i praksis lite betydning for annet enn typisk risikofrie renteinntekter, som per i dag gir nettopp tilsvarende lav avkastning. Trolig sitter det akkurat nå noen i Finansdepartementet og vurderer elementer av dette, og man kan nok forvente diverse justeringer.   

Formuesskatt

Satsen for formuesskatt ble først foreslått redusert fra 0,85 % til 0,8 %, og innslagspunktet økt ved at bunnfradraget økes fra 1,2 millioner kroner til kr 1,4 millioner kroner. Senere er forslaget om å redusere satsen reversert, slik at denne også for 2016 forblir 0,85 %.

Det foreslås ingen endringer i reglene for fastsettelsen av ligningsverdiene for bolig og fritidseiendommer ut over at den såkalte prosentandelen for sekundærbolig økes fra 70 %til 80 % av beregnet omsetningsverdi. Den samme prosentandelen foreslås også for næringseiendom. Den såkalte sikkerhetsventilen for sekundærbolig og næringseiendom foreslås satt til 96 % av dokumentert omsetningsverdi. Sekundærboliger og næringseiendom vil etter dette få øket effektiv formuesskattesats. Realavkastningen av banksparing er etter dette negativ.

I proposisjonen uttales det at effektiv marginal skattesats på banksparing således vil forbli godt over 100 % av realavkastningen.

Verdipapirfond

I dag gjelder ulike skatteregler for aksjefond og obligasjonsfond (rentefond). For andelseiere i aksjefond som er aksjeselskaper mv. gis fritaksmetoden anvendelse på inntekter (med nærmere angitte unntak). For personlige andelseiere omfattes inntekter fra aksjefond av aksjonærmodellen, slik at utbytte og gevinst utover et skjermingsfradrag er skattepliktig. Andelseierne i obligasjonsfond er skattepliktige for utdelte inntekter fra fondet, og for gevinst på salg av andeler, uavhengige av om de er aksjeselskaper eller privatpersoner.

Departementet foreslår at det ikke skal sondres mellom aksjefond og obligasjonsfond, og at skattleggingen i stedet tilpasses sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i det enkelte fondet. De foreslåtte regelendringene medfører at det gis felles regler for alle typer verdipapirfond og er i stor grad begrunnet med et ønske om å unngå skattemessige tilpasninger for kombinasjonsfond.

Andelseierne skal etter forslaget skattlegges på følgende måte ved utdelinger fra fondet:

· Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte

· Utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 20 % aksjeandel skattlegges som renteinntekt

· Utdeling fra verdipapirfond med mellom 20 og 80 % aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente, beregnet forholdsmessig ut i fra aksjeandelen

Dersom fondet ikke har innrapportert opplysninger som er nødvendige for å fastsette aksjeandelen ved årsskiftet, må andelseier dokumentere dette. Foreligger ikke tilfredsstillende dokumentasjon, blir utdelingen beskattet som rente.

Etter dette bør investeringsselskaper som investerer i kombinasjonsfond være klar over at utbytter og gevinster som tidligere falt inn under fritaksmetoden og således i praksis ikke ble beskattet (ut over 3 % inntektsføring av utbytter), nå nærmest over natten kan bli skattepliktige i langt høyere grad.   

Lån fra selskap til personlig aksjonær beskattes som utbytte

Såfremt det foreligger et reelt låneforhold med tilbakebetalingsplikt, behandles i dag lån fra selskap til personlig aksjonær (aksjonærlån) som ordinært lån. Det foreslås nå at aksjonærlån skattemessig skal behandles som utbytte. Lån som overstiger aksjenes skjermingsfradrag vil dermed komme til beskatning som alminnelig inntekt for aksjonæren. Reglene foreslås å omfatte alle personlige aksjonærer og deres nærstående.

Regelendringen er foreslått å få virkning på alle lån som ytes fra og med 7. oktober 2015, altså dagen forslaget ble fremlagt. I tillegg vil økning av saldo på eksisterende lån samt videreføring eller forlengelse av forfalte lån omfattes.

Etter dette vil det for alle praktiske formål ikke lenger lønne seg låne penger av eget selskap, og aksjonærer med lån i eget selskap fra før 7. oktober 2015, vil trolig i enda større grad kunne få seg en real skattesmell dersom de ikke har en ordentlig låneavtale med tilbakebetalingsplikt og markedsrente samt har stilt tilstrekkelig sikkerhet mv, som også blir fulgt opp, selv om disse reglene også gjaldt tidligere.

Jakten på rentene!

Renteutviklingen og alternativer til fallende innskuddsrente i bank er et hett tema som opptar alle med penger i banken. Før skatt trenger du minimum 4,5% rente for å matche inflasjon på 2,5% dersom renten beskattes årlig og du betaler formueskatt. – Dette er ikke en like enkel utfordring i 2015, som det har vært de seneste årene.

Obligasjonsfond som har levert god avkastning tidligere, har gjerne inneholdt obligasjoner med gode kupongrenter og relativt lang løpetid (durasjon). I et marked med fallende renter, vil dette bidra vesentlig til avkastningen. Ser vi på renteutviklingen og obligasjonsrentene fremover, vil ikke den historiske utviklingen på de ulike renteplasseringene gi et godt nok bilde til å ta investeringsbeslutninger.

Dette er endringer vi har tatt inn i våre fondsvurderinger, og som ligger til grunn for våre anbefalinger overfor kundene. Ta kontakt for en gjennomgang av hvilke alternativer som kan passe i din situasjon.

Ta kontakt