Njord kapitalforvaltning Sør AS og Njord kapitalforvaltning Øst AS er verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven §2-1 (1) Nr 1, Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i verdipapirhandelloven § 2-2 (ordreformidling) og nr 5 Investeringsrådgiving. Samt tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (2) nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger.

Vi gjør oppmerksom på at det tas lydopptak av alle telefonsamtaler med våre ansatte (inkl mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum 3 år.

Njord Kapitalforvaltning er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Aktuelle dokumenter:

GDPR

I forbindelse med implementeringen av EUs personvernforordning - Regulation 2016/679 - heretter omtalt som "GDPR", er Njord Kapitalforvaltning forpliktet til å innhente samtykke fra eksisterende kunder for å kunne ivareta kundeforholdet i tråd med avtale mellom kunden og foretaket. Vi minner om at foretaket gjennom avtale med kunden er underlagt taushetsplikt og at personopplysninger lagret kun vil nyttes i tråd med oppgitt formål.

Formålet med behandling av personopplysninger i foretaket er å kunne yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven, oppfylle opplysningsplikt, samt kunne kontakte kunden for å informere om relevante tjenester og investeringsmuligheter i fremtiden.

Vi bemerker samtidig at det er frivillig å avgi samtykke til oppbevaring av personopplysninger. Samtykke er imidlertid en forutsetning for at Njord kapitalforvaltning kan utføre tjenester i tråd med formålet. Dersom samtykke ikke avgis, vil foretaket være forhindret fra å opptre i henhold til oppgitt formål og avtaleforholdet vil avsluttes i tråd med bestemmelsene om avslutning av kundeforhold gjengitt i kundeavtalen.

Njord Kapitalforvaltning vil i henhold til verdipapirhandelloven være forpliktet til å oppbevare personopplysningene og annen relevant dokumentasjon i minst fem år etter kundeforholdets avslutning. Etter femårsperioden er utløpt, vil vi slette samtlige opplysninger med mindre offentlig myndighet, med hjemmel i verdipapirhandelloven, krever annet. Personopplysningene og annen relevant dokumentasjon vil ikke bli benyttet av oss i lagringsperioden.

Kunden har rett til innsyn i alle lagrede opplysninger, samt krav til retting om det, mot formodning, skulle være registrert feilaktige opplysninger. Innsyn oppnås ved å kontakte oss.

JA, jeg samtykker til oppbevaring og bruk av personopplysninger slik det er beskrevet i vår Personvernerklæring.

Kontaktperson:
Kontaktperson: