Investeringer

Vi mener at en helhetlig portefølje med ulike aktivaklasser og investeringer som tar hensyn til tidshorisont, krav til likviditet og din situasjon, er det beste grunnlaget for å oppnå en god risikojustert avkastning over tid.

For å finne individuelle løsninger i tråd med hver enkelt kundes behov, er det avgjørende å ha en aktiv tilnærming til markedet og aktuelle investeringsløsninger. Dette gjør vi ved å tilgjengeliggjøre attraktive investeringer av høy kvalitet i aktuelle aktivaklasser. Dette arbeidet krever løpende vurderinger og kontinuerlig kvalitetssikring av forvaltere og plasseringer.

Våre fondsløsninger er basert på kvalitativ fondsutvelgelse og et aktivt markedssyn. Makroanalyse kombinert med både kvantitative og kvalitative vurderinger, er grunnlaget for tilpassing til din risikoprofil og behov for forvaltning av likvide midler.

For midler som kan være bundet over kortere eller lengre tid, vurderer vi også investeringer i eksisterende og nye  prosjektselskaper. Her har vi lang erfaring innen både vurdering og utvelgelse av aktuelle plasseringer.